Política de Privacitat

En compliment del RGPR (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016) i la LOPD (ES) 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades personals, ACEDOC l’informa de la política de privacitat i protecció que aplica en el tractament d’aquestes dades. També l’informa que el dret de la pròpia imatge es reconeix en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge. La imatge personal es considera dada personal, per això en fem referència.

Responsable del tractament
Identificació: Associació centre d’Iniciatives per al Desenvolupament de l’Ocupació i millora de les Competències Professionals (ACEDOC), NIF G62426341, inscrita al Registre d’associacions amb inscripció número 24184.
Adreça: carrer Francesc Macià, 20-22 1r. 2a. 08912 Badalona
Telèfon: 933838070 i correu electrònic: acedoc@acedoc.cat

Finalitat de les dades:
Les dades personals són tractades per gestionar, dur a terme i complir amb els programes d’orientació, formació, inserció i intermediació laboral desenvolupats a l’entitat. L’objectiu d’aquestes actuacions és afavorir l’ocupabilitat i millorar les competències personals i professionals de les persones, implicant també les empreses i/o entitats. Podeu consultar la pàgina web on trobareu els serveis i programes d’ACEDOC.

La realització del programa o servei comporta la recollida, registre, organització i conservació de dades personals, així com la consulta, adaptació, modificació i/o extracció de les dades necessàries per a la finalitat del tractament i, quan procedeix, la comunicació d’aquestes. La informació personal és recollida i tractada amb els documents, fitxes, formularis, eines i recursos en format paper i electrònic previstos segons el servei/programa i que siguin necessaris per a la seva gestió, organització i desenvolupament, incloent-hi la documentació requerida per a la identificació de la persona, si s’escau.

En cas de no acceptar el tractament de les dades personals necessàries per a la finalitat exposada, no es pot dur a terme l’acció orientadora, formativa i/o d’intermediació laboral.

Les dades es fan servir per a contactar amb la persona/empresa o entitat, prestar el servei corresponent, donar o rebre la informació necessària en relació a possibles vacants laborals i/o formatives, gestionar candidatures, i totes aquelles actuacions que formin part del programa/servei, amb l’objectiu final de millorar l’ocupabilitat de les persones.

En el cas de les persones que contactin amb l’entitat per correu electrònic, accepten que Acedoc faci servir les seves dades de contacte per a comunicar-se amb ella. Si ens vol enviar el seu CV per formar part de la borsa de treball, ha d’explicitar la seva disposició i interès al respecte i s’entén que ens autoritza a consultar el seu CV i a contactar-hi en cas de ser necessari obtenir informació addicional.

No es realitzarà l’elaboració de perfils ni s’adopten decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Procedència i categoria de les dades:
En el cas de programes subvencionats, finançats i/o gestionats per l’administració pública, algunes de les dades procedeixen de l’administració corresponent. Aquestes dades són: dades identificatives, dades de contacte, informació laboral (situació laboral, empresa i càrrec ocupat, …), titulació i permisos.

Legitimació:
-Consentiment exprés i informat de la persona en el moment de recopilar les dades per a les finalitats descrites. Aquest consentiment es podrà retirar per als supòsits que no siguin els necessaris i obligats per al desenvolupament del programa/servei, en qualsevol moment que la persona interessada ho consideri convenient.
-Execució d’un contracte.
-En el cas dels programes subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del SOC, que estableix que el SOC gestiona els serveis d’informació i orientació professional en la xarxa d’oficines de Treball i en col·laboració amb entitats privades, mitjançant les bases reguladores per a la concessió de subvencions i convocatòria que estiguin vigents.

Destinataris de les dades:
Les dades personals seran tractades pels professionals d’orientació, formació i/o prospecció i personal d’administració (dades de contacte) de l’entitat per gestionar el programa o servei. No és cediran dades a tercers a excepció d’autorització expressa, del que obligui la legislació vigent i/o el que estigui regulat a la normativa corresponent quan es tracti de programes subvencionats o finançats per l’administració pública:

⦁ En el cas de les persones que manifestin el seu interès explícit per formar part del procés de selecció d’una empresa que hagi derivat una oferta de treball a ACEDOC, se cediran les dades a l’empresa que sol·licita candidatures per cobrir una vacant.
⦁ En el cas de persones usuàries de programes del Servei Públic d’Ocupació (SOC), es cediran les dades regulades per la normativa vigent, amb la finalitat de gestionar el tractament de les dades de persones demandants de feina inscrites al SOC i gestionar els expedients i ajudes del SOC.
⦁ En el cas de persones usuàries d’altres programes públics, se cediran les dades a l’administració corresponent i establertes en la normativa o contractació.

No està previst transferir les dades personals a nivell internacional.

Durada del tractament:
Les dades facilitades es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats del tractament i/o mentre que hi hagi interès mutu en mantenir la finalitat del mateix a excepció que s’hagi sol·licitat la seva supressió per part de la persona interessada i sigui possible tenint en compte els requeriments legals dels programes subvencionats per l’administració pública, o no siguin necessàries per a la gestió de la finalitat. Se seguirà com a criteri el principi de minimització de dades previst a la normativa aplicable.

Exercici de drets:
La persona garanteix que les dades que proporciona són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent el/la responsable de qualsevol perjudici que es pugui ocasionar com a conseqüència del no acompliment d’aquesta obligació.

Com a persona interessada, la persona usuària de les dades personals té els següents drets:

Pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació de les dades incorrectes o inexactes, o la supressió de les seves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que es van recollir, i sempre que sigui possible pel compliment d’obligacions d’Acedoc.

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les dades en determinades circumstàncies, en aquest cas, només seran conservades per a l’exercici o defensa de reclamacions i/o per complir amb les obligacions legals corresponents.

També podrà oposar-se al tractament de les dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, a excepció de motius legals imperiosos, la defensa de possibles reclamacions o el compliment de les obligacions en cas de programes regulats per subvencions públiques.

També pot exercir el dret de portabilitat i a que les dades personals facilitades amb el seu consentiment es transmetin de responsable a responsable de tractament de dades, per mitjans automatitzats i sempre que sigui tècnicament possible.

Com a interessat/da, si considera que no s’han tractat els seus drets d’acord amb el reglament, té dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control, és a dir, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per poder exercir aquests drets, cal adreçar-se a Acedoc c/ Francesc Macià, 20-22, 1r 2a, 08912 Badalona o acedoc@acedoc.cat.