En compliment de la Ley 19/2013, de 9 de desembre i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, podeu consultar la informació de caràcter organitzatiu, econòmic i administratiu de l’entitat.

Informació identificativa i normativa d’aplicació
Missió i activitats
Organigrama
Estatuts
Memòries


Informació identificativa i normativa d’aplicació

Acedoc és una associació sense afany de lucre situada a Badalona, fundada l’any 2000 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número inscripció 24184, secció 1a.

Normativa d’aplicació
Per la nostra forma jurídica d’associació: Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Missió i activitats

La missió d’Acedoc és contribuir a la promoció de la cohesió econòmica i social mitjançant accions que afavoreixin el foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat i competències professionals de les persones per tal que es desenvolupin professionalment.

Treballem en programes d’orientació, foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat. Així, l’activitat principal d’Acedoc és la realització d’accions d’informació, orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral.

Activitats d’Acedoc

Organigrama

Acedoc desenvolupa les seves activitats en base a tres grans àrees de treball:

• Programes d’orientació i inserció
• Programes de formació
• Serveis a les empreses

L’associació té com a òrgan de govern la junta directiva i s’estructura en base a una direcció tècnica i les tres àrees de treball. La direcció tècnica gestiona, controla i supervisa els programes desenvolupats a l’entitat vetllant pel compliment dels objectius fixats, la qualitat i seguretat de les actuacions. Les tres àrees de treball s’organitzen en base a un equip de treball coordinat que duu a terme els diferents programes i projectes.

Montserrat Núñez Prat. Presidenta de l’entitat i directora tècnica dels projectes d’orientació, formació i inserció
Rosa Lama Castro. Secretària de l’entitat i coordinadora de programes

Equip d’Acedoc

Estatuts

Consultar estatuts

Memòries

Memòria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2017
Memòria 2016
Memòria 2015

Pla anual d’activitats
Relació de llocs de treball i retribucions
Comptes anuals


Pla anual d’activitats
Les activitats de l’entitat s’orienten en base a les finalitats i àmbits d’actuació previstes en els seus estatuts (article 2):

Línies d’actuació:
• Inserció sòciolaboral
• Formació
• Acció social
• Innovació i recerca
• Cooperació internacional

Fins de l’associació:
• Promoure la cohesió econòmica i social mitjançant accions que afavoreixin el foment de l’ocupació
• Millorar l’ocupabilitat de les persones afavorint el desenvolupament de les seves competències professionals
• Orientació laboral
• Dissenyar plans i programes de formació per a la millora de la competitivitat de les empreses
• Promoure accions positives per lluitar contra l’exclusió social i laboral
• Desenvolupar programes d’orientació per a la jubilació
• Impulsar accions d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral
• Impulsar la investigació i recerca en l’àmbit de l’orientació laboral i els recursos humans
• Fomentar la relació amb altres entitats relacionades amb l’orientació, l’ocupació i desenvolupament de recursos humans
• Promoure el desenvolupament de projectes de desenvolupament per la millora de l’ocupabilitat de col·lectius desfavorits en zones del món menys desenvolupades

Activitats
Pressupost

Relació de llocs de treball i retribucions
Veure relació llocs treball i retribucions

Comptes anuals
Veure comptes anuals

Subvencions i contractes serveis amb l’administració pública


Programa Orientació i Acompanyament a la inserció
Entitat: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
(veure informació finançament a l’apartat què fem)


Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació
Entitat: Diputació de Barcelona/Ajuntaments província Barcelona


Formació per a joves
Entitat: Consell Comarcal de l’Anoia / Serveis comarcals de joventut


Orientació educativa i Formació en orientació
Entitat: Secretaria de la Joventut